พอเพียง

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

1.เพื่อสำรวจว่าประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีมากเพียงใด

2.เพื่อสำรวจว่าร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทยมีอยู่ในท้องถิ่นหรือไม่

  1. เพื่อที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทย

4.เพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทยสู่ชุมชนในท้องถิ่น

5.เพื่อที่จะต้องการให้สมาชิกในกุ่มนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

6.ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียง

สมมุติฐาน

1.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีอยู่ในระดับดี

2.ในท้องถิ่นแต่ละที่มีร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีอยู่มาก