พบเห็น

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :
  1. โรคและแมลง โรคที่เกิดกับพืชมีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรีย ส่วนแมลงนั้นมีมากมายหลายชนิด เช่น เพลี้ยหนอนต่าง ๆ การฉีดยาป้องกันโรคและแมลงก่อนจะช่วยให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี
  2. การตัดแต่ง จะมีผลการเจริญเติบโต แตกกิ่งก้านสาขาของต้นไม้ ซึ่งจะช่วยในการกำหนดรูปร่างรูปทรงของพืชนั้น รวมทั้งการตัดกิ่งที่ไม่ต้องการ
  3. ตำแหน่งที่ปลูก มีผลต่อการเจริญเติบโตอีกประการหนึ่ง การเรียนรู้ ลักษณะนิสัยของพืชนั้น ๆ จะทำใหสามารถเลือกสถานที่ที่จะปลูกพืชนั้น ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตได้ดี

ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทยสามารถพบเห็นได้ตามท้องถิ่นที่เราอาศัยกันอยู่ซึ่งในบางท้องถิ่นก็ไม่มีร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทยหลงเหลือให้เห็นเพราะไม่มีใครช่วยอนุรักษ์ ดูแลรักษาร้านดอกไม้พิจิตรไว้ ซึ่งกลุ่มของพวกเราจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อได้ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดี

ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีไทย หมายถึงร้านดอกไม้พิจิตรที่บรรดากวีไทยท่านได้พรรณนาไว้เป็นบทร้อยกรองอย่างไพเราะในหนังสือวรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ อิเหนา เงาะป่า ดาหลัง ขุนช้างขุนแผน พระอภัยมณี บทเห่เรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก กาพย์ห่อนิราศธารทองแดง นิราศหริภุญชัย นิราศ