ร้านดอกไม้พิจิตร

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

3.ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์ร้านดอกไม้พิจิตรในวรรณคดีอยู่ในระดับดีมาก

4.ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับร้านดอกไม้พิจิตรที่พวกเราได้เผยแพร่อยู่ในระดับปลานกลาง

5.สมาชิกในกลุ่มของพวกเราได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี

6.สมาชิกในกลุ่มมีอุปนิสัยพอเพียงอยู่ในระดับดีมาก

ขอบเขตของการศึกษาโครงงาน

ระยะเวลา : เริ่มตั้งแต่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 – วันที่ 27ธันวาคม 2556

สถานที่ศึกษาโครงงาน: ตำบลกันตัง ตำบลบางเป้า ตำบลบางสัก ตำบลวังวนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นิยามศัพท์เฉพาะ